Regulamin

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1.     Sklep internetowy, działający pod adresem www.sportfit.pl, prowadzony przez TOP STYL Piotr Białkowski z siedzibą w Pniewach, ul Dworcowa 9, NIP: 787-174-66-28, REGON: 634477808 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży sportowej,artykuły dziecięce, za pośrednictwem sieci Internet
2.    Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego sportfit.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.
3.    Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu sportfit.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
4.    Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego sportfit.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.     Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sportfit.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
7.     Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego sportfit.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8.      W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

ZAMÓWIENIA
1.     Zamówienia w sklepie internetowym sportfit.pl można dokonywać:
         - poprzez strony internetowe sklepu bene-fit.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
         - telefonicznie - dzwoniąc pod numer 512 306 777 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz w soboty w godzinach 9-15 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
2.      Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3.      Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.
3.      Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat TOP STYL Piotr Bialkowski, ul. Dworcowa 9, 62-045 Pniewy , biurotopstyl@gmail.com , Telefon: 512-306-777

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


         Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.      W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.      Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.      Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
          - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
          - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
          - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
          - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
          - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
10.    Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

REKLAMACJE TOWARÓW
1.      Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
2.      Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.
3.      Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
4.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
5.     Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6.     W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
7.     Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

PŁATNOŚCI
1.     W sklepie sportfit.pl istnieje możliwośd płatności w następujący sposób:
           - przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego bene-fit.pl Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
           - płatność za pobraniem
           - płatność w systemie ratalnym
           - płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punktach Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru.
2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub poinformowanie Sprzedającego przez system ratalny o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego, lub pozytywny wynik autoryzacji.
3.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA
1.      Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Czas wysyłki towarów odbywa się w ciągu od 24 do 72 godzin.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego sportfit.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
3.      Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
4.      W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
5.      Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.
6.      Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
7.      Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie sportfit.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
8.      Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
9.      W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA
1.     Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym sportfit.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
2.     Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
3.     Karty gwarancyjne wraz z dowodem zakupu Kupujący otrzymuje listem.
4.    Przy korzystaniu z warunków gwarancji Klient winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej producenta. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz można je także uzyskać poprzez kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, wówczas dokumentem potwierdzającym prawo do gwarancji jest załączony do zamówienia dowód zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego sportfit.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2.      Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego sportfit.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres TOP STYL  ul. Dworcowa 9, 62-045 Pniewy po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
4.      Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sportfit.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę TOP STYL Piotr Białkowski danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
5.      TOP STYL Piotr Białkowski informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, a także pozyskania od Kupującego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym sportfit.pl. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez TOP STYL Piotr Białkowski dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
6.       W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie sportfit.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.
7.       Sportfit.pl szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://www.sportfit.pl wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
8.       Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
9.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
10.     Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sportfit.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
11.     Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego sportfit.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
12.     Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sportfit.pl / regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy TOP STYL Piotr Bialkowski ul. Dworcowa 9, 62-045 Pniewy.
13.    TOP STYL Piotr Białkmowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez TOP STYL Piotr Białkowski, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sportfit.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
14.     Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r.
 
 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.